Salford Quays Salford Quays Salford Quays
Manchester, Reino Unido
MC Modelmaking
1:100